Skolas vēsture

1967.gads

15.septembrī Rojas Kultūras namā notika svinīga Rojas mūzikas skolas atklāšana. Skola savu darbu sāka Rojas vidusskolas telpās. Klavieru, akordeona, pūšaminstrumentu nodaļās iestājas 45 audzēkņi. Skolas vienīgais inventārs – 1 klavieres, 1 akordeons un 4 cerību spārnoti pedagogi. Talsu mūzikas skola dāvināja mazu vijolīti ar vēlējumu tuvākā laikā atvērt arī vijoles klasi. Un tad nāk pirmie apsveikumi un vēlie rudens ziedi. Audzēkņu vecāki, pedagogi un audzēkņi sāk jaunu kopīgu darbu.

1968./69.mācību gads

Skolā mācās jau 55 audzēkņi. Pedagogu saimei pievienojas 2 jauni pedagogi. Cītīgi un gūstot labus panākumus strādā jaunie mūziķi. Darbu sāk pūtēju orķestris, kura dalībnieki vērīgi klausa katram sava vadītāja K.Pakalnieša žestam.

1969./70.mācību gads

Skolā mācās 65 audzēkņi. 6 audzēkņi ar panākumiem pārstāv skolas godu Ventspils zonas konkursā un Ventspils MV iestājas Bruno Jurgenbergs.

1970./1971. mācību gads

Skolas direktora pienākumus veic pedagogs K.Pakalnietis. Notiek 1. skolas izlaidums, kurā ir 4 absolventi – pūšaminstrumentu un akordeona specialitātē.

1971./72.mācību gads

Spraigs un nozīmīgs 5. darba gads. Pēc skolas jaunā direktora Jāņa Kivila iniciatīvas tiek atvērta stīgu instrumentu nodaļa, kurā mācās 5 jaunie vijolnieki Mārītes Erdmanes vadībā. Direktors dibina 3.-7. klašu kori, kurš visus gadus mūsu skolas vārdu daudzinās republikā. Pavasarī skolu absolvē 5 audzēkņi akordeona specialitātē, starp kuriem bija mūsu pedagoģe Maruta Zemture, kā arī pirmā skolas teicamniece Agrita Sproģe. Izlaidumā piedalās draugi no tālās Elektrostaļas MS Maskavas apgabalā un kaimiņi – talsinieki.

1972./73.mācību gads

Skolā mācās jau 79 audzēkņi. Direktors Jānis Kivils nopietni strādā pie skolas materiālās bāzes pilnveidošanas. Pakāpeniski tā kļūst bagātāka. Iegādāti 10 akordeoni, 8 klavieres, flīģelis “Estonia”, vairāk nekā 1500 eksemplāru nošu, ap 300 plašu, 2 magnetafoni, atskaņotāji, pūšaminstrumenti. Pedagogu kolektīvs iepazīstas ar citu skolu darbu, tiek apmeklētas atklātās stundas Ventspils, Talsu, Kandavas, Kuldīgas mūzikas skolās. 6. darba gada nagla – 1. republikas MS 3.-7. kl. koru salidojums Liepājā. Šis bija nozīmīgs pasākums, jo, pateicoties labajiem panākumiem, koris un diriģents J. Kivils noticēja savai varēšanai. Skatē tika dziedāta V.A.Mocarta “Dziedam priekam”. Atzinīgus vārdus teica skates žūrija un tās priekšsēdētājs Leonīds Vīgners. Interesants notikums bija skolas delegācijas brauciens uz Elektrostaļas mūzikas skolu Piemaskavā, no kurienes bija atvestas vērtīgas atziņas par mūsu darbu un skolas ikdienu. Šajā mācību gadā skolu beidza pirmie pianisti, 3 absolventes vēlas turpināt savu izglītību mūzikas vidusskolā.

1973./74.mācību gads

Mācās 89 audzēkņi. Darbu sāk 2 jauni pedagogi. Instrumentu klāstu papildina flīģelis “Estonia”, pianīno “Petrof”. Notis – 2345 eksemplāri, plates – 346. Vislielākais prieks – esam savās skolas telpās Strauta ielā 2, 1973. g. 12. novembris. Pateicība z/k Banga un priekšsēdētājam M. Lismentam, celtnieku kolektīvam. Mūsu rīcībā 10 klases, skolotāju istaba, direktora kabinets, bibliotēka, arhīvs, garderobes un foajē telpas. Pēc telpu iekārtošanas 1974.gada 16.martā notika to svinīga atklāšana. Tā bija jauno Rojas mūziķu svētku diena. Sarīkojumā plašam klausītāju pulkam priekšā stājās mazie pianisti, akordeonisti, pūtēji un vijolnieki. Ar diriģentes I. Kivilas gādību tiek dibināts 1.-2. klašu koris, darbu sāk sagatavošanas klase pašiem mazākajiem.

1974./1975. mācību gads

Pirmais pusgads aizrit spraigā darbā, gatavojoties konkursiem. Notiek skolas iekšējās sacensības starp nodaļām “Jautro asprātīgo klubs”. Neskatoties uz bargo žūrijas vērtējumu- uzvar draudzība. Pusgads noslēdzas ar plašu darba atskaites koncertu, kurā muzicē kori, orķestri, solisti. J. Vītola Latvijas konservatorijā uzsāk studijas pedagogi Ā. Plūduma, Ludmila Jeroščenko un S. Brūšniece. 2.pusgadā savu varēšanu rādām republikas mūzikas skolu konkursā. Cītīgi strādājot, rezultāti neizpaliek. 1.un 2. vieta klavieru nodaļā, 2.vieta pūtēju nodaļā, 3.vieta – akordeona nodaļā. Konkurss vēlreiz pierādīja, ka labus rezultātus sasniegt var tikai sistemātiski un neatlaidīgi strādājot. Klāt 5.izlaidums. Tradīcija turpinās – pie skolas tiek iestādītas 9 rozes. Bet vai nākotne visiem absolventiem ir zināma?

1975./1976. mācību gads

Mācības uzsāk 89 audzēkņi. Notiek skolas kolektīvu un solistu koncerti apkārtējās skolās. Rojā notiek Zvejniekciemu BMS 2.salidojums. Skolu beidz 14 absolventi.

1976./77.mācību gads

Skolā mācās 86 audzēkņi. Notiek pedagogu maiņa pūšamo instrumentu nodaļā. Darbu sāk mūsu skolas un Jelgavas mūzikas vidusskolas absolvents Uldis Zēģele. Skolā notiek komponistu D.Šostakoviča un E.Grīga daiļrades vakari. Skolas pedagogi aktīvi piedalās Rojas kultūras dzīvē. 3-7 kl. koris startē 2. republikāniskajā MS koru skatē, kur iegūst 2.vietu un salidojumā Rēzeknē. Esam viens no 10 labākajiem koriem republikā. Sadziedāšanās bija varena! Pavasaris klāt! Skolu absolvē 9 meitenes.

1977./78.mācību gads

Šajā mācību gadā skolas 10 darba gadu jubileja, kas tika atzīmēta ar plašu koncertu un absolventu salidojumu. Sveicēju vidū kolēģi no citām mūzikas skolām, mūsu skolas absolventi, kas ar saviem priekšnesumiem kuplināja svētku koncertu. Zvejniekciemu mūzikas skolu salidojums notiek Zvejniekciemā. Skolu absolvē 9 audzēkņi.

1978./79.mācību gads

Mācības uzsāk 87 audzēkņi, sagatavošanas klasē – 13, strādā 13 pedagogi. Piedalāmies konkursā “Ko tu proti?” TV finālā, kur muzicē M. Reimartuses instrumentālais ansamblis, kā arī piedalāmies TV raidījumā “Parole – do, re, mi.” Visu mācību gadu skolas koris Jāņa Kivila vadībā gatavojas Skolēnu Dziesmu svētkiem. Rajona koru skatē tas iegūst 1.vietu un ceļazīmi uz svētkiem. Koristiem tiek šūti jauni tērpi. Uz Skolēnu Dziesmu svētkiem dodas arī vijolnieku ansamblis sk. Lilitas Ronkas vadībā, lai muzicētu apvienotajā republikas mūzikas skolu stīgu orķestrī.

1979./80.mācību gads

Talsu rajona Mūzikas dienu lielais pasākums notiek Rojas Kultūras namā. Rojas mūzikas skolas audzēkņiem dota vienreizēja iespēja klātienē iepazīties ar tādiem izciliem latviešu komponistiem kā Ādolfu Skulti, Marģeri Zariņu, Ģedertu Ramani, Pēteri Plakidi, dzejnieku Andri Vējānu, diriģentu Vasīliju Sinaiski. Lielajā koncerta muzicēja mūzikas skolas audzēkņi, kori un koncerta 2.daļā Valsts simfoniskais orķestris diriģenta V.Sinaiska vadībā mūs priecēja ar M.Zariņa 70.jubilejai veltīto programmu. Šajā mācību gadā aizsākām jaunu tradīciju – Latviešu komponistu autorkoncerti Rojā. Pirmais pie mums viesojās Jānis Ozoliņš. Koncertā piedalījās komponists, muzicēja visi skolas kolektīvi un izpildītāji, jauktais koris “Roja” Jāņa Kivila vadībā, Kolkas sieviešu koris “Mare” Ināras Kivilas vadībā. Mācību darbs rit savu gaitu un klāt 10.izlaidums ar 8 absolventiem.

1980./1981.mācību gads

Mācību gads bagāts ar interesantiem notikumiem: Konkurss “Andrejam Jurjānam – 125”; Skolas koris diriģenta Jāņa Kivila vadībā izcīna pārliecinošu uzvaru mūzikas skolu zonālajā koru skatē; Kamerkora “Ave Sol” viesošanās Rojā un koncerts Rojas KN; Vijolnieku ansambļa dalība Vissavienības Mūzikas dienai veltītajā lielkoncertā Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā; Komponista Ēvalda Siliņa autorkoncerts Rojā; Komponista Raimonda Paula autorkoncerts Rojā ar Em.Dārziņa mūzikas vidusskolas Zēnu kora piedalīšanos un autoru pie klavierēm; Rajona Mūzikas dienas un skolas kora dalība noslēguma koncertā Talsos; Izlaidums ar 7 absolventiem.

1981./1982.mācību gads

  1. darba gads – 100 audzēkņu. Aktīvs koncertu gads, tie notiek ne tikai Rojā, bet arī Talsos, Ventspilī, Kandavā, Kuldīgā, Kolkā un citur, kopā 32 koncerti. Muzicē visi skolas lielie kolektīvi – kori, orķestri, ansambļi un solisti. Pedagogi dalās pieredzē ar Jūrmalas un Salacgrīvas mūzikas skolu pedagogiem. Notiek mūzikas pēcpusdienas veltītas komponistu jubilejām: J.Haidnam – 250; L.Garūtai – 80; J.Ivanovam – 75; L.Vīgneram – 75; diriģentam J.Dūmiņam – 60; Komponista P. Plakida autorkoncerts; Ar plašu koncertu tiek atzīmēta skolas 15 darba gadu jubileja. Rajona Mūzikas dienas notiek Rojā. Pie mums viesojās komponisti Ģederts Ramans, Uldis Stabulnieks, dzejniece Māra Zālīte. Skolas 12.izlaidumā – 18 absolventi. Tik liels absolventu skaits pirmo reizi.

1982./1983. mācību gads

Tiek atvērta jauna nodaļa- kora klase. Pieredzē dalās Tukuma, Talsu, Rojas pedagogi. Skolā PSRS Kultūras ministrijas pārbaude, novērtējums mūsu darbam – teicami! Zvejniekciemu mūzikas skolu salidojums atkal notiek Rojā. Muzicējam kopā. Tukumā notiek latviešu tautas dziesmu konkurss, piedalās audzēknis Ivars Stoņins un gūst uzvaru. Skolā notiek viesmākslinieku koncerti – muzicē Em.Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi, pianiste Inta Villeruša un čellists Māris Villerušs ar koncerta vadītāju muzikologu Jāni Torgānu. Mūzikas dienu ietvaros notiek Raimonda Paula autorkoncerts. Liels un interesants notikums bija republikas mūzikas skolu direktoru seminārs Rojā. 13.izlaidums – 4.absolventi.

1983./1984. mācību gads

Skolas pūtēju orķestris, kurā ir 23 dalībnieki, vadītājs J. Popelis, piedalās Kurzemes zonas pūtēju orķestru skatē Kuldīgā un izcīna tiesības piedalīties finālā Rīgā. Orķestrim tika darināti jauni tērpi. Dziesmu svētkos mūsu zēnus bieži rādīja televīzija. Orķestris piedalījās Teātra svētkos, rajona Dziesmu svētkos un citos pasākumos. 1.-2.klašu koris Ināras Kivilas vadībā piedalījās televīzijas filmas “Dziesma Kurzemes krastā” ierakstā. Skolas kolektīvu priecēja pianista Renē Salaka koncerts. Zvejniekciemu mūzikas skolu salidojums notika Salacgrīvā. nodibinās jauns kolektīvs – Lauku kapela, kurā ir 8 dalībnieki un jau piedalās skatē Ventspilī, kur iegūst 2. vietu. Plaša koncertdarbība – kopumā 40 koncerti. Skolu absolvē 10 audzēkņi.

1984./1985. mācību gads

Solfedžo grupu ansambļu koncerts – jauna tradīcija. Skolā viesojās komponists Arvīds Žilinskis un skolas kolektīvi un solisti muzicē komponista autorkoncertā. Koncertā muzicē skolas kori, Tautas koris “Roja”, Kolkas sieviešu koris “Mare”, pūtēju orķestris un solisti. Šajā gadā pūtēju orķestris J.Popeļa vadībā rajona skatē izcīna 1.vietu un cītīgi apgūst Lielo Dziesmu svētku repertuāru.

1985./1986. mācību gads

Pirmo reizi skolas vēsturē piedalāmies republikas Jaunrades konkursā. Mūsu audzēkņu kompozīcijas tiek novērtētas ar II pakāpes diplomu jaunākajā grupā un Atzinības rakstu vecākajā grupā. Notiek pedagoga J.Popeļa darba atskaites koncerts. Pūtēju orķestris republikas skatē Gulbenē iegūst III pakāpes diplomu. Lauku kapella republikas skatē izcīna III pakāpes diplomu. Šos kolektīvus vada pedagogs Jānis Popelis. Autorkoncertu tradīciju turpina Selga Mence, kuras jaukās kompozīcijas izpilda visi skolas kolektīvi un solisti. Notiek komponista Jēk.Graubiņa 100.gadu atcerei veltīta mūzikas pēcpusdiena. Skolu absolvē 13 audzēkņi.

1986./1987. mācību gads

Šajā mācību gadā skolā tiek dibināts jauns kolektīvs – bigbenda orķestris un tā vadītājs ir pedagogs Jānis Popelis. Orķestra dalībnieki – skolas audzēkņi un tās absolventi. Klavieru nodaļas pedagogi piedalās koncertmeistaru konkursā un pianistu koncertā Talsos. Rajona Mūzikas un mākslas dienu atklāšanā Talsu muzejā koncertu sniedz mūsu skolas Pedagogu kamerkoris diriģenta Jāņa Kivila vadībā. Notiek komponista Gunāra Ordelovska autorkoncerts un kopumā izskan 37 nozīmīgi koncerti.

1987./1988. mācību gads

Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi piedalās radioierakstā. Pie mums viesojas, sniedzot koncertu, pianists Renē Salaks. Vērienīgi izskan pedagogu I. un J. Kivilu vadīto kolektīvu koncerts. Atzīmējot L.Bēthovena jubileju, notiek zonas pianistu konkurss. Godalgotajās vietās mūsu skolas audzēkņi Edīte Kivila, Aija Martinovska un Kirils Ostapenko. Labus rezultātus uzrādām republikas radošajā konkursā Limbažos. Kopumā izskan 14 koncerti, kuri ieskandina plašu skolas 20 darba gadu jubilejas koncertu un absolventu salidojumu.

1988./1989. mācību gads

Šis gads iezīmējas ar klavieru nodaļas audzēkņu panākumiem jauno pianistu konkursā Jūrmalā. Izcīnītas 1.,2.,3. vietas. Zonas akordeonistu konkursā – 3.vieta. Tiek atklāta Rojas mūzikas skolas filiāle Valdemārpilī. Pedagogi piedalās rudens ražas novākšanas talkā kolhozā “Rojupe”. Notiek J.Kivila darba atskaites koncerts, novadnieku diena rajonā. Interesants pasākums – Kultūras darbinieku svētki rajonā, kur notiek kultūras jomās strādājošo cilvēku godināšana darba jubilejās un ievērojamu mākslinieku un kolektīvu koncerts. Atkal 16 absolventi!

1989./1990. mācību gads

Mācību gads sākas ar absolventu koncertu. Tad 6. Republikas mūzikas skolu audzēkņu konkurss – festivāls. Interesants un saistošs bija komponista Jura Karlsona autorkoncerts Rojas MS. Pūšaminstrumentu audzēkņi mērojās spēkiem konkursā. Akordeonisti muzicē LVK zālē.

1990./1991. mācību gads

Skolā notiek vērienīgi remonti, uzpostas tiek visas skolas telpas. Notiek pedagogu atestācija. Audzēkņi muzicē nodaļu koncertos. Sagaidām viesus – Lietuvas pilsētas Tauraģes delegāciju. Notiek skolas darba Atskaites koncerti. Mūs priecē Rīgas kamerorķestra koncerts. Skolas maksa gadā – 100 repsīši!

1991./1992. mācību gads

Aizsākās vēl viena jauka tradīcija – bijušo absolventu solokoncerti. Ar savu programmu mūs priecēja Jelgavas mūzikas vidusskolas 2.kursa audzēkne Edīte Kivila. Piedalāmies labdarības koncertā, kurā savāktie ziedojumi tiek nodoti rajona bērnu slimnīcas būvei. Ar interesi klausāmies pianistes Karinas Jermakas solokoncertu. Klavieru nodaļas audzēkņi un pedagogi rādīja savu varēšanu koncertā vecākiem. Marta nogalē ar plašu koncertu Rojā sveicām profesoru Jāni Dūmiņu 70 gadu jubilejā.

1992./1993. mācību gads

Notiek konkurss visu specialitāšu audzēkņiem – Mana koncertprogramma. Pirmo reizi klavieru klases audzēkņu koncerts “Maniem klasesbiedriem”; Pedagogu Ināras un Jāņa Kivilu radošā darba portrets – koncerts. Sagaidām ar koncertu arī viesus – Zviedru delegāciju. Akordeonistu ansambļu konkursā Ventspilī panākumi. Talsu mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde Rojas mūzikas skolā. Pedagoga S.Brūšnieces 30.darba gadu atskaites koncerts.

1993./1994. mācību gads

Skolā mācās 125 audzēkņi un strādā 14 pedagogi. Pirmo reizi notiek viktorīna – Pedagogs pret absolventu. Notiek koncertu sērija veltīta Valsts 75.gadadienai, koncertējam Rojā, Kolkā, Talsos, Vandzenē, Laidzē, Dundagā un citur. Turpinās mūsu absolventu solokoncerti Rojā. Mūs priecē Jelgavas MV 2. kursa audzēkne akordeoniste Edīte Robalde un viņas pedagogs, Starptautisko konkursu laureāts Sergejs Fedorenko. Radiokonkursā starp republikas MS koriem 3-7 kl. koris iegūst 3. vietu. Skolu absolvē 16 audzēkņi.

1994./1995. mācību gads

Skolā mācās 130 audzēkņi un strādā 14 pedagogi. 1994. gada 9.novembrī notiek skolas akreditācija. Tiek atzinīgi novērtēts skolas darbs. Mācību darbs sekmīgi turpinās. Notiek konkurss mūzikas literatūrā par tēmu Latviešu kora dziesma. 1. klavieru klases audzēkne Andželika Kārkliņa ped. B. Kvālberga piedalās 1. starptautiskajā bērnu un jaunatnes festivālā Jūrmala-95, atskaņojot V. A. Mocarta Do maž klavierkoncerta 1. daļu. Pie mums ar koncertiem ciemojas filharmonijas kamerorķestris, ar lielu interesi klausāmies māsu Skridu koncertu, pianistes Edītes Kivilas solokoncerts; Jāņa Bulava Stīgu kvarteta koncerts, Smiltenes 1.ģimnāzijas kora “Lido”koncerts; Pedagogu Ināras un Jāņa Kivilu vadīto kolektīvu koncerts; Operas solista Jāņa Sproģa koncerts. 3.Baltijas akordeonistu festivālā Limbažos spēlē mūsu akordeonistu ansamblis pedagoga Marutas Zemtures vadībā. Negaidīti pārsteidza mūsu absolventes Ilze Mūrniece, Baiba Bračkina, Inese Freija ar sniegto koncertprogrammu. No pūšaminstrumentu spēles konkursa Ventspilī mūsu audzēkņi atveda divas 3., 2. un 1.vietu un tās ieguvējs klarnetists Raimonds Tomsons / pedagogs Jānis Popelis/ muzicē republikas laureātu koncertā. Atkal uzmirdz savā spožumā 3.-7.klašu koris sava diriģenta Jāņa Kivila vadībā, 7. republikas skolu jaunatnes Dziesmu svētku “koru karā” iegūstot godpilno 2. vietu.

1995./1996. mācību gads

Skolā notiek viesmākslinieku koncerti, kas veltīti skolas 30 darba gadu jubilejai. Pie mums viesojas jaunā pianiste Sana Villeruša, Talsu MS vijolnieku ansamblis, muzicē Starptautisko konkursu laureāte pianiste profesore Ilze Graubiņa. Akordeonistu ansamblis piedalās 4. starptautiskajā akordeonistu festivālā – koncertā Limbažos. Pedagogs Vita Zemture ar flautistu ansambli koncertē Rīgā. Notiek konkurss pūšaminstrumentu specialitātē Rīgā, no kura ar labiem rezultātiem atgriežas Didzis Bebrišs /ped. J. Popelis/, un vēl 17 nozīmīgi koncerti, kurus vainago lielais skolas 30.daba gadu jubilejas koncerts.

1996./1997. mācību gads

Mums ir sava koncertzāle! Skolā mācās 127 audzēkņi, ar tiem strādā 15 pedagogi. Tiek dibināts vokālais ansamblis Rondo, vadītāja L. Krūmiņa, kurš 1. pusgada laikā uzstājas 7 koncertos, tai skaitā popgrupu festivālā Liepājā Visādi kukaiņi. Skolu absolvē 16 audzēkņi.

1997./1998. mācību gads

Skolā koncertē pianistes Sanita Šablovska un Sandra Jalaņecka. Notiek draudzības koncerts Bolderājas mūzikas skolā, kopā muzicē Valkas, Bolderājas un Rojas mūzikas skolu jaunie mūziķi. Ciemos pie mums ar savu koncertprogrammu akordeonists Sergejs Fedorenko. Vokālais ansamblis “Rondo” koncertē Mērsragā, Kaltenē, Liepājā. Piedalāmies jaunrades un pūšainstrumentu spēles konkursos Rīgā. Mūzikas skolu koru konkursā 3.-7.klašu korim 3.vieta republikā! Panākumi klavieru nodaļas audzēkņu konkursā reģionā un vēl 5 nozīmīgi, skanīgi koncerti. Skolu absolvē 18 audzēkņi.

1998./1999. mācību gads

Skolā mācās 127 audzēkņi un mūzikas pasaulē tos ievada 14 pedagogi. Šajā mācību gadā notiek dziedātāja Igo Fomina koncerts mūsu koncertzālē. Šeit notiek arī reģiona stīgu ansambļu koncerts. Jaunie pianisti mērojas spēkiem Etīžu konkursā Ventspilī, kā arī E.Melngaiļa 125.jubilejai veltītajā konkursā. Mācību 1.pusgadā – 13 dažādi koncerti, bet jau 2.pusgadā rādām savu varēšanu konkursos – vokālajā konkursā “Kārumnieks”, akordeonistu un instrumentālistu ansambļu konkursos, kora klašu konkursā Ventspilī, pūtēju orķestra “Rīga” rīkotajā jauno izpildītāju konkursā Rīga.

1999./2000. mācību gads

Mūsu kora klases audzēkņi ar labiem rezultātiem startē operdziedātājas A.Vānes jauno vokālistu konkursā izcīnot trešās vietas. Sevi pilnveidojam uzmanīgi ieklausoties viesmākslinieku sniegtajos koncertos. Tie ir Saksofonu kvartets, pūtēju orķestra Rīga flautistu kvartets, Rīgas 1.mūzikas skolas koncerts Rojā, Piltenes un Rojas MS pedagogu pieredzes apmaiņa. Skolotāju dienai veltīta ekskursija uz Klaipēdu. Pedagogi aktīvi apmeklē tālākizglītības kursus Rīgā. Ar interesantu un saistošu programmu skolas koncertzālē mūs priecē Mūzikas akadēmijas Ilzes Graubiņas klavieru klases absolvente Edīte Kivila. Kultūras namā notiek vijolnieka Sanda Šteinberga un draugu koncerts, akordeonista Māra Balaško koncerts, Ventspils MV absolventes pianistes Baibas Bračkinas koncerts un 17 interesanti koncerti. Ļoti piesātināts un spraigs gads visās nodaļās. Jāatzīmē arī kora “Roja” 50 gadu jubilejas koncerts.  Izveidojās jauna muzicējoša vienība – pedagogu akordeonistu ansamblis.

2000./2001. mācību gads

Mācību gada laikā mūs priecē ar saviem solokoncertiem viesmākslinieki flautists Vito Bergs, akordeonists Sergejs Fedorenko, notiek Raimonda Paula autorkoncerts. Mūsu pašu mazie mūziķi uzstājas gan koncertos, gan gūst ievērojamus panākumus konkursos.

2001./2002. mācību gads

Aktīva skolas kolektīvu darbības – 25 koncerti, tādi kā draudzības koncerts kopā ar Piltenes MS, 3.-7.klašu kora garīgās mūzikas koncerti baznīcās, ansambļa “Rondo” koncerti, viesmākslinieku Antras un Normunda Vīksnu solokoncerts, pedagoga Litas Krūmiņas Valsts eksāmena diriģēšanā koncerts, reģionālais pūšaminstrumentu ansambļu festivālkoncerts Talsos, saksofonu kvarteta koncerts “No klasikas līdz džezam”. Lielais gada noslēguma koncerts – Skolas 35 gadu darba jubilejas koncerts un absolventu salidojums.

2002./2003. mācību gads

Skolas dzīvi kuplina interesanti notikumi. Pie mums viesojās Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga, ierakstot savu vēlējumu skolas Viesu grāmatā. Šajā mācību gadā notiek skolas akreditācija. Konkursu, festivālu, koncertu klāstā – Jauno pianistu konkurss Cēsīs, mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkurss Jaunpiebalgā, Ventspils reģiona koru festivāls Rojā, J.Mediņa Mūzikas skolas pianistu koncerts Rojā, Em. Dārziņa MV audzēkņu koncerts Rojā, Bolderājas MS kamerorķestra koncerta Rojā, Vokālā ansambļa “Rondo” 7 darba gadu jubilejas koncerts, vijoles klases audzēknes A.Barovskas dalības O.Kalniņa meistarklasē. Kultūras darbinieku svētkos tika sveikti mūsu skolas pedagogi nozīmīgās darba jubilejās – S.Brūšniece – 40, I.Kivila – 35, M.Zemture – 25.

2003./2004. mācību gads

Notiek jauno vokālistu konkurss Ventspilī. Ar skanīgām dziesmām skolas kolektīvi piedalās komponistes Ilzes Arnes autorkoncertā. Skolas kolektīvs ar draudzības koncertu viesojās Piltenes MS. 3.-7.klašu koris ieraksta CD. Vijolnieki savu varēšanu spodrina muzicējot Ziemeļkurzemes orķestra nometnē Rojā. Pedagogiem Skolotāju dienas ekskursija, apceļojam Kurzemes pilis un citas ievērojamas vietas.

2004./2005. mācību gads

Tiek atvērta Mākslas nodaļa un skolas kļūst par Rojas Mūzikas un mākslas skolu. Mākslas nodaļā iestājas 11 audzēkņi un tos māca pedagogs Ilze Šelkova. Mums ir atvēlētas Lattelekom bijušās telpas, kur notiek lieli pārbūves un remontdarbi lai skola pilnvērtīgi veiktu savu darbību. Uz konkursu Limbažos dodas akordeonistu ansamblis, mūsdienu mūzikas festivālā un Klaviermūzikas konkursā Koknesē piedalās pianisti, pūšaminstrumentu konkursā Rīgā- atzinība. Augstus rezultātus konkursa II kārtā uzrāda flautisti – trīs 1.vietas, 2.vieta un atzinības raksts. Divas 2. Vietas un 3.vieta – kompozīcijā, 2. un 3. vieta – akordeona spēlē II kārtā. B.Kvalberga un Ā.Bračkina – 35 pedagoģiskā darba gadu jubileja. Klausāmies un muzicējam komponista Jura Karlsona autorkoncertā. Pie mums koncertē Antra un Normunds Vīksnes, Maija Kovaļevska un komponists Pēteris Plakidis, Rīgas Saksofonu kvartets. Skolas koncertzālē notiek 1. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde. Talsos muzicē klavieru trio, flautu ansamblis, vokālais ansamblis “Rondo”, akordeonistu trio.

2005./2006. mācību gads

Skolā atvērta jauna izglītības programma – Ģitāras spēle. Konkursos spēkiem mērojas flautisti, vijolnieki, klavieru dueti, vokālisti. Rezultāti labi. 4.Starptautiskajā kameransambļu konkursā klavieru trio pedagoga Indras Sproģes vadībā iegūst 1.vietu. Ansambļa “Rondo”10 gadu jubilejas koncerts. Mūsu skolas audzēkņu un kolektīvu koncerts Ventspils MV. Komponistu Daigas Rūtenbergas un Selgas Mences autorkoncerti Rojā. Profesora A.Zandmaņa studentu koncerts. Un atkal izlaidums!

2006./2007. mācību gads

Skolā notiek plaša un interesanta koncertdarbība. Šeit jāmin koncerts Šveices delegācijai, koncerti bērnudārzos, Kaltenes baznīcā, Upesgrīvas skolā, Valsts svētku un Ziemassvētku koncerti, Rojas vidusskolā – skolas 40 darba gadu jubilejā, Anglikāņu baznīcā Rīgā, akordeonistu koncerts “Baiba un draugi”, “Pavasara koncerts” Ventspilī. Šo koncertu klāstu varētu noslēgt ar Skolas 40 darba gadu jubilejas koncertu un absolventu salidojumu.

2007./2008. mācību gads

Blakus ikdienas mācību darbam, audzēkņi piedalās Valsts konkursos, tādos kā vijoļspēle, ģitāras spēle, pūšāminstrumentu ansambļiem gūstot ievērojamus panākumus – otrās vietas un atzinības rakstus. Pedagogi piedalās tālākizglītības kursos ceļot savu kvalifikāciju gan Rīgā, gan Jelgavas MV. Aktīva ir arī koncertdarbība. Skolā notiek komponista Viļņa Salaka autorkoncerts. Mākslas nodaļā – audzēkņu darbu izstādes.

2008./2009. mācību gads

Tiek atvērta filiāle Mērsragā. Šeit mācās mazie pianisti un mākslinieki. Atkal klāt skolas akreditācija. Tiek novērtēta gan skolas dokumentācija, gan skolas sniegtais koncerts un skolas darbs kopumā. Skola augsti novērtēta / 23 punkti no 24/ un varam turpināt savu darbu nākošos sešus gadus. Notiek draudzības koncerti Engures mūzikas un mākslas skolā. Roja, Ulbroka un Kandava muzicē kopā Rojā. Valsts konkurss mūzikas skolu koriem un ansambļiem “Lai skan…” Mūzikas akadēmijā. Rezultāti izcili! Sudraba diplomu saņem gan skolas koris, gan vokālais ansamblis “Rondo”. Visi skolas kolektīvi un izpildītāji piedalījās CD ierakstā. Ar interesi noklausījāmies profesora J.Birzkopa lekciju Rojā.

2009./2010. mācību gads

Skolā strādā 11 pedagogi. Audzēkņi rosīgi gatavojas dažādiem konkursiem un festivāliem. Vokālais ansamblis “Rondo” piedalās festivālā “Jūras tracis”. Mākslas nodaļas audzēkņu darbi tiek gatavoti konkursam “Tukšais caurums” un rezultāts neizpaliek! Pirmā vieta un skatītāju balva. Mūzikas nodaļas audzēkņi nenogurstoši koncertē Valsts svētku koncertā skolā un Kultūras centrā. Ziemassvētku koncerti iepriecināja Laucienas pansionāta ļaudis un Rojas vidusskolas skolotājus un darbiniekus. Krāšņi izskanēja skolas Ziemassvētku koncerts “Rūķis tu un rūķis es”. Un nevar jau priecāties vien, jo konkursi turpina savu gaitu – flautas spēlē Ventspilī Beātei Olektei 3.vieta, sacenšas arī flautu ansambļi. Gads noslēdzas ar Lielo pasākumu – Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem! Mēs? Kā vienmēr! 4.-8.klašu koris “Roja” Jāņa Kivils vadībā startē koru skatē un mēs līksmojam! ZELTA DIPLOMS!!!

2010./2011. mācību gads

Ar atraktīvu pasākumu atklājam jauno mācību gadu! Skolā strādā 12 pedagogi. I pusgadā notiek 4 koncerti. Ziemassvētku koncertā pie mums viesojas Pauks un Šmauks. Tiek atremontēta un atklāta jauna telpamākslas nodaļā – Keramikas klase. Ļoti konkursiem bagāts ir mākslas nodaļas darbs. Grāmatzīmju konkursā “Sirsniņa prasa lai bērniņš lasa” tika iesūtīti vairāk kā 3500 darbu no visas Latvijas. Žūrija izvēlējās 10 labākos. To skaitā mūsu skolas audzēknis Emīls Mārtiņš Upenieks! Audzēkņi piedalījās ar saviem darbiem karikatūru konkursā “Runča piedzīvojumi”, 42. Pasaules mākslas skolu audzēkņu konkursā Taipejā /Japānā/, Latvijas mākslas skolu Zīmēšanas konkursā Kandavā un citos. Mūzikas nodaļā audzēkņi guva panākumus jauno pianisti konkursā Ventspilī – 2. un 3.vieta /pirmā netika piešķirta/. Konkursā “Lai skan…” Mūzikas akadēmijā startēja vokālais ansamblis “Sikspārnīši”- 7. rezultāts republikā! Konkursā vokālistiem “Nāc sadziedāt” Rebekai Rožkalnei – atzinība. Izskanējis 31 koncerts: R.Paulam – 75; K.Amendas svētki Talsos, Akordeonistu festivāls Limbažos, Ventspils MV bigbends koncertā Rojā sniedza profesionāli augstvērtīgu priekšnesumu, mūsu audzēkņu darba atskaites un Mātes dienai veltīti koncerti. Klāt pavasaris! Izlaidums un 12 absolventi – 6 mūzikā un 6 mākslā.

2011./2012. mācību gads

Skolas 45. darba gadu jubilejas gads. Atvērta Interešu izglītības programma, kas dod iespēju apgūt izvēlēto mūzikas instrumentu, vai gūt zināšanas mākslas pasaulē. Mācības uzsāka 140 audzēkņi, tos izglīto 14 pedagogi mūzikā un mākslā. Šodien, atskatoties uz 45 skolas darba gadiem, mēs lepojamies ar savu skolu, tās izaugsmi, saviem 468 absolventiem, kuri būs saprotoši koncertu un izstāžu apmeklētāji, ar tiem 106 absolventiem, kuriem mūzika vai māksla iekritusi sirdī dziļāk un tie savas zināšanas izlēma padziļināt mūzikas un mākslas vidusskolā, augstskolā, maģistrantūrā. Skola savu misiju pilda un skolas pedagogi turpina audzināt jaunos mūziķus un māksliniekus.

2012./2013. mācību gads

2012./ 2013. m.g. ražīgi un veiksmīgi aizritējis Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Mācības skolā šajā mācību gadā uzsāka 21 pirmklasnieks. Kopumā mūzikas un mākslas skolā mācības apgūst 113 audzēkņi, tos izglīto 14 pedagogi. Skolā atvērta jauna apmācības programma – sitaminstrumentu spēle. Mācību gadā, blakus jau tradicionālajiem svētku, atceres koncertiem, šogad aizsākās jauna koncertu tradīcija „Dziedi un spēlē kopā ar ģimeni”. Piedalījāmies novada rīkotajos sporta pasākumos, sagaidījām viesus no Salacgrīvas, mākslas nodaļas audzēkņi savas radošās prasmes demonstrēja dažādās izstādēs un konkursos. Mūzikas nodaļas audzēkņiem 2. mācību pusgads aizritēja zem konkursu zīmēm: konkurss akordeonu spēles audzēkņiem – Z. Maksakova (ped. B. Beraģe) izcīnīja 3. vietu V Starptautisko mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursa II kārtā; Rojas vārds izskanēja III J. Vītola Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā Rīgā, jo 4. – 8. kl. koris (diriģenti J. Kivils, I. Ozoliņa) savā kategorijā ieguva 3. vietu, vokālais ansamblis „Rondo” ( vad. L. Krūmiņa) izcīnīja 5. vietu; Ziemeļkurzemes kamerorķestris (vad. I. Sproģe) konkursā „ Musica da Camera” 2013 ieguva atzinības rakstu; Valsts konkursa „Jaunais pianists” II kārtā mūsu skolu pārstāvēja A. L. Gūtšmite (ped. A. Upeniece), L. Cišeiko, H. Gūtšmite, R. Jirgens (ped B. Kvalberga); Savu 40 gadu pastāvēšanas jubileju atzīmēja 1.- 3. kl. koris „Vizbulēns” ( vad. I. Kivila., I. Ozoliņa).

2013./2014. mācību gads

Mācības Mūzikas un mākslas skolā uzsāka 131 audzēknis, tai skaitā 22 pirmās klases audzēkņi. Skolā strādā 13 pedagogi mūzikā un mākslā. Skolā notiek rosīga koncertdzīve – audzēkņi un pedagogi piedalās valsts svētku atceres pasākumos, par tradīciju kļuvuši Ziemassvētku koncerti vecākiem katrā nodaļā, notiek komponista, saksofonista, klarnetista Alvila Altmaņa autorkoncerts.  Mākslas skolas audzēkņi piedalās Valsts konkursā “Telpa, vide, arhitektūra”, iegūstot 2.vietu. Veicinot sadarbību, Rojas Mūzikas un mākslas skola sniedz koncertu Bolderājas Mākslas un mūzikas skolā. 2. pusgads iesākas ar Valsts konkursa Dziedāšanā II kārtu Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos konkursos: Vijoļspēles audzēkņi startē Valsts konkursā, Ģitāras spēles audzēkņi – konkursā “Latvijas Gada ģitārists 2014”. Aktīvi skolā muzicē pedagogu ansamblis, kurš ņem dalību visos skolas rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās dažādās novada aktivitātēs – Rojas novada muzeja saieta vietas atklāšanā, kopā ar akordeona nodaļas audzēkņiem piedalās festivālā “Lai skan akordeons” Kuldīgā. 12 skolas pedagogi piedalās Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā, iegūstot trešo kvalitātes pakāpi.

2014./2015. mācību gads

Mācības skolā šajā mācību gadā uzsāk 22 pirmklasnieki. Kopumā mūzikas un mākslas skolā mācības apgūst 113 audzēkņi, tos izglīto 13 pedagogi mūzikas un mākslas nodaļās. Skolas akreditācijas gads. Tiek novērtēta gan skolas dokumentācija, gan skolas sniegtais koncerts un skolas darbs kopumā. Skola augsti novērtēta un varam turpināt savu darbu nākošos sešus gadus. Gads aizrit ražīgi koncertu zīmē. Ziemassvētkos pirmizrādi piedzīvo luga “Rūķu bode”, skolā izskan Absolventu koncerts. 4.-8.kl. koris “Roja” gatavojoties Skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem, piedalās draudzības koncertā ar Ventspils mūzikas skolas kori “Nošu planētas”. Skolā norit aktīvs darbs, audzēkņiem un pedagogiem startējot konkursos un festivālos. Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi startē J. Grūtupa I Klarnetes spēles Jauno izpildītāju konkursā, kā arī Valsts konkursā, iegūstot tiesības piedalīties arī fināla kārtā. Saksofonu spēles audzēkņi ņem dalību Starptautiskajā festivālā “Saxophonia”, ģitāras spēles audzēkņi startē konkursā “Latvijas Gada ģitārists 2015”, vokālās mūzikas audzēkņi – konkursā “Ulbrokas vālodzīte”, aktīvi konkursos piedalās mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. 4.-8.kl. korim un Ziemeļkurzemes kamerorķestrim šis gads paiet gatavojoties Skolu jaunatnes XI dziesmu un deju svētkiem, atlases skatēs iegūstot augstus novērtējumus un tā godam izcīnot tiesības vasarā piedalīties dziesmu un deju svētkos. Skolā aizsākta jauna tradīcija, tiek rīkots pirmais vieglās un džeza mūzikas konkurss “Rojas ritmi”, kur dalību ņem 18 dažādi ansambļi no 11 Latvijas profesionālās ievirzes skolām. Arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas ansambļi iegūst godalgotas vietas. Veiksmīgi rit darbs mākslas skolā, kur audzēkne K. Maišele (pedagoģe L. Reine) iegūst augstu novērtējumu Valsts konkursā “Kustība” zīmēšanā – 3. vieta. Atzinība – L. Vēmane.

2015./2016. mācību gads

Aizvadīts bagātīgs mācību gads. Atmiņās palikuši koncerti, konkursi, izstādes. Mācību gads iesākās ar svinīgu koncertu 1. septembrī, kad savā pulkā uzņēmām jaunos audzēkņus. Saulainā un siltā rudens dienā, kad kokiem lapas sāk dzeltēt, Rojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi devās uz Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, kur tie tika aicināti piedalīties performances pasākumā „Saules ceļš”, kas bija veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam. Rudens ekskursijā pedagogi devās priecāties par mūsu pašu skaisto Kurzemi, apmeklē Ēdoles pili, Kuldīgu, Rendu. Atzīmējot Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa 180 dzimšanas dienu, Latvijas Valsts kanceleja izsludināja patriotisko dziesmu konkursu “Skani Latvijai!”, aicinot bērnus un jauniešus komponēt un izpildīt Latvijai veltītas dziesmas. Skolotājas Litas Krūmiņas vadībā Linda Andžāne (dzeja), Sabīne Briede, Efeja Šnikvalde un Beate Olekte radīja jaundarbu „Mūžam par sarkanbaltsarkano”, kas veltīta Lāčplēša dienai. Vēstulē meitenēm Valsts kanceleja pateicās ikvienam konkursa dalībniekam par ieguldīto darbu un laiku. Viņām tika nogādāts Ministru prezidentes pateicības raksts. 16. novembrī izskanēja Valsts svētku koncerts.  Rojas muzejā tika atklāta izstāde par mūzikas skolas vēsturi. Tas bija pirmais priekšvēstnesis nākamā gada skolas 50. gadu jubilejai. Interesanti izvērsās Ventspils MV pedagogu G. Poriņa un R. Kandalinceva vokālā meistarklase. Pedagogi tajā strādāja ar Talsu un Rojas MS audzēkņiem. Meistarklasē piedalījās B. Ābolkalna, I. A. Pērkons, K. Olekte, E. Gegerniece. Sekoja virkne Ziemassvētku pasākumi, kur kā centrālais jāmin skolas koncerts ar nosaukumu „Ziemassvētku vilcieniņš”. Decembrī Rojas kultūras centrā tika atklāta mūsu skolas skolotājas Līgas Reines personālizstāde, kurā varējām apskatīt gleznas, rotas un datortehnikā veidotas fotogrāfijas. Kurzemes reģiona Valsts konkurss akordeona spēlē II kārta notika Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Bijām vienīgā mūzikas skola valstī, kam uzticēts rīkot konkursa otro kārtu. Konkursā labi startēja mūsu skolas audzēkņi I. A. Pērkons – izcīnīja 1.vietu un tiesības startēt konkursa finālā Rīgā un O. Tarlapa – 2. vieta savā vecuma grupā. Pedagoģe L. Krūmiņa devās uz Ventspils MV, lai Ventspils pedagogiem vadītu semināru par tēmu „Interaktīvās tāfeles SMART Boord M600DVT pielietojuma iespējas mācību procesā”. 20. janvārī 8. klases audzēkne Vikija Kolāte kopā ar sk. Antru Upenieci devās uz Kuldīgas MS, kurā notika Ventspils reģiona MS 8 klašu pianistu koncerts „Mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot”. Ventspils reģiona Valsts konkursā II kārtā Ģitāras spēlē piedalījās Aleksandra Tarlapa un Eva Kiršteine. Meitenes sagatavoja skolotāja Maruta Zemture. Mūsu A. Tarlapa, ieņemot II vietu un, esot labākā savā grupā, izcīnīja iespēju piedalīties finālā 16. – 17. janvārī Rīgā. Aleksandra saņēma arī skatītāju simpātiju balvu. Latvijas Valsts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā piedalījās B. Olekte ped. Jānis Popelis. 8. februāra pēcpusdienā ar 11. kārtas numuru savu sniegumu ļoti kompetentas žūrijas priekšā – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) docētājs, Mg. Jurijs Rižovs, JVLMA docētāja Līga Catlaka, JVLMA pasniedzējs, ansambļu vadītājs, akordeonists Artūrs Noviks, akordeonista spēles entuziasts, virtuozs, pasniedzējs Kaspars Gulbis – vēlreiz demostrēja Ingus Andris Pērkons. No 100 maksimāli iegūstamiem punktiem viņš saņēma 82. Ļoti priecē, ka esam novērtēti labā līmenī, jo esam tikai maza lauku skola, kas šoreiz bija tikusi tālāk par cerēto un sastādīja ļoti solīdu konkurenci lielajām galvaspilsētas un Latgales reģiona skolām. 11. februārī jaunos dziedātājus laipni sagaidīja Rojas kultūras centrs. Pie mums viesojas Ventspils mūzikas vidusskolas koris „Nošu planētas” un Talsu mūzikas skolas vokālie ansambļi. 16.–17. februārī A. Dombrovska Mūzikas skolā Rīgā risinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle” audzēkņu valsts konkursa fināls, kurā piedalījās A. Tarlapa. Spriedze bija liela, grūts bija pats uzstāšanās gaidīšanas laiks. Tāpēc jo lielāks prieks par veiksmīgu sniegumu. Katru gadu Ventspils mūzikas skola rīko Kurzemes reģiona pianistu konkursu, kuram ir nozīmīga loma arī Rojas jauno mūziķu attīstībā un radošo spēju atklāšanā. Šoreiz mūsu skolu pārstāvēja jaunās pianistes Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite (ped. Antra Upeniece) Rezultātā Ievai – III vieta un Adrianai – Atzinības raksts! 25. februāris Rojas Mūzikas un mākslas skolas vēstures lapaspusēs ieies ar augstas klases mākslinieku koncertu. Pie mums viesojās akordeonists, konkursu laureāts, mūzikas maģistrs K. Gulbis un sitaminstrumentu spēles virtuozs, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieks Uģis Krūskops. 12. martā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika J. Vītola IV Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!” Koris „Roja” diriģentes Ineses Ozoliņas vadībā startēja Kb2 kategorijā un 14 koru konkurencē izcīnīja Zelta Diplomu! 18. martā diriģentes Indras Sproģes vadībā Ziemeļkurzemes kamerorķestris devās uz VI Kurzemes orķestra festivālu Dobelē. Aizvadītais konkurss Ventspilī devis drosmi neapstāties un iegūt jaunu pieredzi arī kolektīvajā muzicēšanā. Tā kā Ieva un Adriana kopā spēlē klavieru duetā, nolēmām, ka dosimies uz tālo Nīcu, lai piedalītos mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā – festivālā. B grupā piedalījās 6 klavieru dueti un Ieva un Adriana ieguva II pakāpes diploma. No III Jauno grupu konkurss HOMESICK 2016. Viesītē, instrumentālais ansamblis “Improvizācija”, kurā muzicē B. Olekte, L. Andžāne, S. Briede, E. Šnikvalde pārveda 3. vietu. 6. aprīlī Ventspils mūzikas vidusskolā notika Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss solfedžo priekšmetā. Konkursā piedalījās audzēkņi no Ventspils, Kandavas, Talsu, Kuldīgas, Valdemārpils, Piltenes un Rojas mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja Katerīna Olekte, Beate Olekte, Sabīne Briede, Linda Andžāne, Efeja Šnikvalde un Dzintra Ozola. (ped. L. Krūmiņa). Kopvērtējumā meitenes ieguva 3. vietu. 16. aprīlī Roja pie sevis aicina konkursantus no visas Latvijas mūzikas skolām, lai popularizētu vieglās un džeza mūzikas žanru, dotu pedagogiem iespēju sevi pierādīt kā oriģināldarbu autoriem. Kā arī, konkurss ir lieliska iespēja, lai bagātinātu Rojas novada kultūrvidi un veicinātu Rojas vārda atpazīstamību. 129 konkursa dalībnieki pārstāvēja 29 ansambļus. II Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvā pie sevis aicināja 49 dalībniekus no visas Latvijas. Junioru grupā no mūsu skolas piedalījās Laima Līduma – Reinholde / klarnete/, I grupā – startēja Līna Jaunozola / klarnete/ un Linda Melānija Strautiņa / klarnete/, II grupā – Rūta Jaunozola /saksofons/. Audzēknes konkursam sagatavoja pedagogs Jānis Popelis un ar tām kopā muzicēja koncertmeistare Antra Upeniece. Visas audzēknes saņēma pateicības rakstus par labu sniegumu konkursā bet L. M. Strautiņa ieguva 2.vietu sava vecuma grupā 21 konkursantu konkurencē. Koncerts māmiņām „Mammīte – bitīte, es Tava puķīte”. Šajā reizē koncertu bijām domājuši arī kā gada atskaites koncertu. Rezultātā izvērsās jauks un sirsnīgs pasākums. 21. maijā izstāžu zālē pulcējās kupls mūzikas skolas absolventu sveicēju pulks. Kā jau šādos pasākumos ierasts, redzējām smaidošus absolventus, vecākus, draugus, radus. Šogad skolu absolvēja vienpadsmit absolventi. Kā skaists gada noslēgums – Rojas dienas, kurā mūs priecēja gan Kameransamblis, gan koris “Roja”.

2016./2017. mācību gads

2016./2017. mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā ir 50. darba gads. Šo mācību gadu sāk 114 audzēkņi 10 izglītības programmās, 12 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. Ar Kultūrkapitāla fonda un Rojas novada domes atbalstu, pilnveidota Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas materiālā bāze, iegādāta mufeļkrāsns stikla apdedzināšanai un kausēšanai. Pilnveidota apskaņošanas tehnika koncertzālē. Veikti nepieciešamie remontdarbi: pārbūvētas kāpnes pie ieejas mūzikas skolā, nosiltināta ziemeļu puses siena foajē telpai, nomainītas un nokrāsotas dienvidu sienas bojātās daļas. Veikts remonts izstāžu zāles jumtam un logam. šo uzskaitījumu varētu turpināt, bet skaidrs ir tas, ka viss tiek darīts, lai rojnieki varētu izglītot savus bērnus mūzikā un mākslā labi sakārtotā vidē, zinošu un radošu pedagogu vadībā. Jauno mācību gadu atklājām ar plašu audzēkņu un pedagogu koncertu. Mācību gada laikā sniegti klausītājiem 62 dažādi pasākumi: koncerti, festivāli, izstādes, radošās darbnīcas, meistarklases. Šeit jāmin koru draudzības koncert ar Ventspils MV kori “Nošu planētas”, dalība radošajā konkursā “Kas mēs bijām, esam, būsim”, radošās darbnīcas ar PII “Zelta zivtiņa”, mākslinieces no ASV Margery Amdur meistarklase mākslas nodaļas audzēkņiem, konkurss “Solis gleznā”, jauno mūziķu un mākslinieku konkurss “Mākslas duets”, Valsts svētku, Ziemassvētku koncerti. Jelgavas MV klavieru nodaļas pedagoga Edītes Kivilas klavieru klases audzēkņu koncerts Rojā, u.c. Liels notikums bija Valsts konkursa dziedāšanā 2. kārtas rīkošana mūsu skolā. Mēs uzņēmām 40 labākos reģiona dziedātājus. Žūrija ļoti iespaidīga – virsdiriģente, pedagoģe Aira Birziņa, komponists Rihards Dubra, vokālais pedagogs Aivars Krancmanis. Mūsējie noturējās godam – Keitas Annai Mitenbergai – 3. vieta, Ingum Andrim Pērkonam – 3.vieta, Katerīnai Olektei – 2 vieta un tiesības piedalīties 3.kārtā Rīgā, kur Katerīna ieguva 3.vietu republikā. Ar lielu interesi radošajā darbnīcā strādāja PII “Zelta zivtiņa” bērni, veicot sveču liešanas uzdevumus. Katru gadu pie mums ciemojas un sniedz koncertu Ventspils MV vokālās nodaļas audzēkņi un pedagogi. Neizpalika arī meistarklase mūsu audzēkņiem. Šajā mācību gadā notika Valsts konkurss klavierspēlē, kurā reģiona 2.kārtā ar labiem panākumiem startēja Adriana Laura Gūtšmite un Patrīcija Alise Bertholde. 4.martā izskanēja III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Konkurss izskanēja kā sveiciens skolai 50.darba jubilejā. Piedalījās 21 ansamblis no Latvijas mūzikas skolām. Ar izciliem panākumiem Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu ansambļu konkursā Nīcas MS startēja Ģitāristu ansamblis, atvedot mājās 1.vietu. Aktīvi muzicēja skolas akordeonisti piedaloties pasākumos Limbažos, festivālā Ventspilī “Lai skan akordeons”, koncertā “Ievij’ ziedalapiņā stāstu” un c. Mākslas nodaļas audzēkņi rādīja savu varēšanu Valsts konkursā, kas notika Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Konkursa tēma – grafikas dizains iepakojumiem. Gatavojoties skolas jubilejai, katra nodaļa veltīja koncertu skolai. Izskanēja kora klases koncerts, pūšaminstrumentu klases koncerts. Ar lielu un plašu koncert izskanēja VII Kurzemes orķestru festivāls. Šajā pasākumā piedalījās 6 orķestri no Kuldīgas, Priekules, Mārupes, Juglas, Madonas un Rojas. Šo brīdi gaidīja klausītāji un dalībnieki. Fantastiski, gandrīz 200 dalībnieku liela orķestra sniegums. Tas bija vareni! Un klāt lielā diena! Rojas Mūzikas un mākslas skolai – 50. Lielais svētku koncerts “Muzikālā atmiņu klade” – svētki visai Rojai. Svētku koncertā muzicēja skolas audzēkņi, ansambļi, kori, skolas bijušie absolventi, pedagogi. Tika sumināti bijušie pedagogi un arī šobrīd strādājošie. Laba vēlējumus teica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Saņēmām apbalvojumus no Kultūras ministrijas, Nacionālā Kultūras centra un novada domes. Apsveicēju vidū bija reģiona skolu un Rojas iestāžu pārstāvji. Lielie svētki izskanēja, bet darbs turpinās. Ģitāristi piedalās konkursā “Gada ģitārists – 2017” un protams Izlaidums, jau 47. Skolu beidz 14 absolventi. Laimīgi, ka noslēdzies kāds dzīves posms. Ar radošajām darbnīcām Rojas dienās noslēdzās šis krāsainais mācību gads!

2017./2018. mācību gads

2017./2018. mācību gada sākums nav iedomājams bez koncerta un jauno audzēkņu uzņemšanas skolas saimē. Visu skolas kolektīvu uzrunāja un sveica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, vēlot skanīgu un krāsainu jauno mācību gadu. Gada svarīgākie pasākumi un uzdevumi: Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē; V Jāzepa Vītola koru un ansambļu konkurss „ Lai skan”. Direktors pateicās vecāku padomei par darbu, vecākiem par sadarbību un izteica aicinājumu uz turpmāko sadarbību. Septembra beigās koncertu mūsu skolā sniedza Liepājas akordeonistu ansamblis „ Aleksandra kvartets” , kuru vada izcils akordeona spēles pedagogs Aleksandrs Ļebedevs. Koncerts bija ļoti iedvesmojošs. Oktobra sākumā Mūzikas nodaļā viesojās Rojas PII „ Zelta zivtiņa” bērni, kuri iepazinās ar skolas darbu, instrumentiem, kurus bija iespēja izmēģināt, un sniedza arī savu sagatavoto koncertiņu. 19.oktobrī mūsu kora klases audzēkņi posās uz tradicionālo solistu, duetu, trio konkursu „ Jūras zvaigzne” Ventspils MV. Cītīgi gatavojoties rezultāti neizpalika. Keita Mitenberga ieguva 3.vietu. Lepojamies arī ar vokālo ansambli „ Rondo” . Mākslas nodaļas audzēkņu darbi tika izstādīti ASV vēstniecībā Rīgā. Esam priecīgi par šo radošo sadarbību. 30.oktobrī Mākslas nodaļas audzēkņi tikās ar Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas pedagogiem Vitu Jurjāni un Vladislavu Rubuli, kuri iepazīstināja ar savu mākslinieku darbu un sniedza meistarklasi. Diena bija pieredzes bagāta gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās konkursā „ Mans redzējums par Ikaru” Priekules MMS kur Eva Kiršteine ieguva 2.vietu. Novembrī pie mums viesojās Ventspils MV Vokālās nodaļas audzēkņi un pedagogi, sniedzot koncertu un meistarklasi, kurā mūsu kora klases audzēkņiem bija iespēja pilnveidot savu prasmi dziedāšanā. Šis pasākums jau kļuvis par ikgadējo tradīciju un par to priecājas gan audzēkņi, gan pedagogi. 16. novembrī skolas kolektīvs ar plašu koncertu „ Kokles stāsts” atzīmēja Latvijas 99. dzimšanas dienu. Ziemassvētku laiks iezīmējas ar koncertu sēriju, kuri notika katrā nodaļā, muzicējot vecākiem. Pusgada noslēgums vainagojās ar visas skolas lielo Ziemassvētku koncertu. Vijoles klases audzēkņi muzicēja daudzos pasākumos. Šeit jāmin tādi kā III LOA festivāla koncerts Limbažos un Cēsīs; Valsts konkursa II reģionālā kārtā un konkursā SOL-RE-LA-MI Saldus MS piedalījās Asnāte Graudiņa. „ Rojas ritmos” muzicēja kameransamblis. Tas piedalījās arī VIII Kurzemes orķestru festivālā Kandavā. Neaizmirstams notikums bija dalība Latvijas 100gadei veltītajā lielkoncertā Lielajā ģildē. Katru gadu Mākslas nodaļas audzēkņi piedalās Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā Ziemassvētku kartiņu konkursā, un audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Prezidenta pili un tikties ar prezidentu Raimondu Vējoni. 31.janvārī baudījām skaistu koncertu, jo skolā viesojās jaunie mākslinieki, kuri studē labākajās Maskavas mūzikas skolās. 24.februārī 6.akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons piedalījās 1.starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu konkursā Kokneses MS, saņemot Atzinības rakstu. Par interesantu pasākumu izvērtās mūzikas skolotāju festivāls „ Skolotāju meistarklase”. Koncertā muzicēja dažādu skolu pedagogi: no Mārupes, Siguldas, Ventspils, Piltenes, Rīgas un Rojas. Valsts konkursā mākslā ar labiem panākumiem startēja Miks Kristiāns Kilmits, Eva Kiršteine, Estere Jansone, Ilva Kučere, Matiass Valts Carniglia, ilustrējot darbos savas domas un idejas. 20.martā Engures MMS notika Solfedžo festivāls „ Akordu spēle”. Mūsu komanda skolotājas Litas Krūmiņas vadībā saņēma Atzinības rakstus un daudz labu vārdu. Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņi tiekas festivālā. Tajā piedalījās dalībnieki no Ventspils, Talsiem, Rojas, Kandavas, Valdemārpils, Kuldīgas. Mūsu skolu pārstāvēja Krista Reinholde, Ingus Andris Pērkons un skolas pedagogu ansamblis. 14.aprīlis – klāt „ Rojas ritmi – 2018”. Konkursam pieteikušies 150 audzēkņi un 33 pedagogi no Rojas, Talsiem, Valdemārpils, Rīgas, Baldones, Babītes, Grobiņas, Ventspils, Garkalnes, Ozolniekiem, Jelgavas, Aizputes, Ādažiem, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, Kandavas, Kalētiem, Alūksnes. Žūrijā izcili mākslinieki – Pedagogs Rūta Dūduma, pianists Rihards Plešanovs, akordeonists Kaspars Gulbis, klarnetists un pedagogs Jānis Ansons. Konkursa GRAND PRIX ieguva atraktīvie sitamo instrumentu virtuozi brāļi Grīnbergi no Bolderājas MMS. Interesanra bija mūsu skolas audzēkņu dalība kompozīciju konkursā un improvizāciju meistarklasē Ventspilī. Koncertā ar savām kompozīcijām, pašu komponistu izpildījumā un skolotājas Litas Krūmiņas vadībā, piedalījās Emīlija Ozoliņa, Amanda Mosa un Katerīna Olekte. Paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos. Ikgadējā konkursā „ Gada ģitārists – 2018” ar labiem panākumiem piedalījās Eduards Čeksters un Miķelis Gitendorfs. Izcils panākums XVI Starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā „ Naujiene – 2018” Ingum Andrim Pērkonam. 262 dalībnieku konkurencē no Lietuvas, Serbijas, Bosnijas, Latvijas, Horvātijas, Baltkrievijas, Polijas, Igaunijas, Krievijas Ingum – 2.vieta. Izcili! Apsveicam! 11.maijā koncertā ar savām programmām mūs priecēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas pedagoga Edītes Kivilas Klavieru klases absolventi. Izcils bija ērģelnieces Kristīnes Adamaites un viņas studentu ērģeļmūzikas koncerts. Klāt 48.IZLAIDUMS. Skolu beidz 13 audzēkņi. Mācību gads tuvojas noslēgumam, jo vēl tikai mūsu dalība Rojas dienās un Mākslas nodaļas pedagogu radošās darbnīcas Rojas novada svētkos.

2018./2019. mācību gads

Darbu uzsāk 11 pedagogi.

Latvijas 100.gades pasākuma ietvaros “Senās uguns nakts” koncertā piedalās Ziemeļkurzemes kamerorķestris kopā ar komponistu R. Tiguli I.Sproģes vadībā.

Mākslas nodaļas audzēkņi piedalās vairākos konkursos. Taču īpaši atzīmējams Valsts Prezidenta izsludināto Ziemassvētku kartiņu konkurss. Balvā uz Rīgas pili tiek aicinātas skolotājas Līga Reine – Smilgaine, Vizbulīte Puriņa, kā arī tie audzēkņi, kas zīmēja apsveikuma kartiņas. Mākslas nodaļā notiek mākslinieka A. Vikaiņa meistarklase.

Ziemeļkurzemes kamerorķestris piedalās V Kamermūzikas festivālā “Rudens krāsas mūzikā” Jaunmoku pilī. Rojas MMS pedagogi ņem dalību Rojas estrādes kapsulas ielikšanas svinīgajā pasākumā. Latvijas 100. dzimšanas diena tiek atzīmēta ar koncertu un mākslas nodaļas audzēkņu izstādi.

Klavieru klases audzēknes A. E. Zeļģe, A. L. Gūtšmite, I. Grīnīte un viņu skolotājas Brigita Kvalberga un Lita Krūmiņa piedalās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas rīkotajā Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu festivālā. Festivālā piedalās 41 audzēknis. 8.klavieru klases audzēkņi piedalās Ventspils reģiona klavieru klases koncertā Kuldīgā “Mans mīļākais skaņdarbs”.

Talsos notiek IX Kurzemes simfonisko orķestru un koru festivāls. Dalību ņem Ziemeļkurzemes kamerorķestris.

Notiek Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē. Pedagogs Jānis Popelis konkursa I kārtai sagatavo visus audzēkņus. Uz II kārtu Ventspilī dodas Līna Jaunozola, Linda Melānija Strautiņa un Laima Līduma – Reinholde.

Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi viesojas ASV vēstniecībā Rīgā.

Aktīvi koncertē  Ziemeļkurzemes kamerorķestris, diriģentes Indras Sproģes vadībā. Orķestris sniedz koncertus Jaunmoku pilī, Dundagā, Talsos un Spārē.

5.reizi notiek Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”, pasākumi notiek 2 dienu garumā.

Pie mums viesojas orķestris un koris no Madonas mūzikas skolas.

Koris “Roja” diriģentes Ineses Ozoliņas vadībā sāk darbu pie nākamo Skolēnu dziesmu svētku repertuāra gatavošanas un piedalās skatē. Kandavā notiek Ventspils reģiona mūzikas skolu koru un ansambļu koncerts. Dalību ņem ansamblis “Sikspārnīši” un koris “Vizbulēns”.

Audzēkņi un pedagogi sniedz koncertu vācu delegācijai Kaltenes baznīcā.

Mākslas skolas audzēkņi piedalās mūzikas un mākslas skolu festivālā “Zīmējam mūziku” Valdemārpilī.

2019./ 2020. mācību gads

Darbu sāk direktore Baiba Beraģe un direktores vietniece mācību darbā Aija Kaļiņičenko.

Notiek dziedātājas I.Sutugovas meistarklase un koncerts. V Latvijas mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un ansambļu konkurss Ventspilī, kurā piedalās F.Dravnieks, L.E.Bertholde, K.A.Mitenberga, konkurss solfedžo un mūzikas mācībā “Ri-ri ritms!”. Tajā dalību ņem visu klašu audzēkņi.

Ziemeļkurzemes kamerorķestris koncertē festivālos Skrundā un Ventspilī.

VI Kurzemes reģiona MS klavierspēles festivālā Sabilē dalību ņem D.D.Gitendorfs un I.Grīnīte.

Notiek Valsts konkursa Stīgu instr. sp. – Ģitāras spēle un Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle I kārta. Konkursu II kārtā Ventspilī piedalās E. Čeksters, M.Grīnīte un K.J.Reinholde, kuri visi iegūst III vietas savās vecuma grupās.  Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle” audzēkņu Valsts konkursa III kārtā  Rīgā piedalās M.Gitendorfs. Viņš ņem dalību arī I.Galantes talantu konkursā “Ineses Galantes talanti” un iekļūst II kārtā.

Rojas kultūras centrā notiek labdarības koncerts, kurā piedalās E.Čeksters un I.Grīnīte. Kā mācību gada centrālais pasākums – komponistes Daigas Rūtenbergas autorkoncerts.

Marta mēnesī notiek Valsts konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums Mākslas nodaļā, kā arī Ventspils reģiona MS akordeonistu festivāls Kandavā, kurā piedalās audzēknes K.J.Reinholde un J. Skujiņa, kā arī  pedagogu ansamblis.

12.martā Latvijā epidemioloģiskās situācijas dēļ tiek izsludināta ārkārtas situācija, un mācības notiek attālināti. Rojas Mūzikas un mākslas skolas prioritāte šajā laikā bija nodrošināt audzēkņiem pēc iespējas pilnvērtīgāku mācību procesu, tādēļ darbs iespēju robežās notika ar audzēkņiem tiešsaistē. Gada noslēgumā netika atcelti eksāmeni un mācību koncerti, kā arī skolas beigšanas eksāmeni.

III Starptautiskajā  vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Gederta Eliasa mīklu minot”, Esteres Jansones darbs “Ciemos pie vecmāmiņas” iegūst SIA “Kanclers” speciālbalvu.

Foto konkurss “Mana zeme skaistā” atnes vairākas balvas. Artūram Krūzmanim, 1.vieta, Evai Kiršteinei 2.vieta, Evijai Minderei, 3.vieta. Gada noslēgumā Rojas Jūras zvejniecības muzejā tiek atklāta L.Reines-Smilgaines personālizstāde.

2020./2021. mācību gads

Mācību gadu uzsāk 115 audzēkņi un 15 pedagogi.

Mācību process pārsvarā notiek attālināti. Koncerti tiek piedāvāti video formātā. Ierakstus veido gan audzēkņi, gan arī paši pedagogi – pavasarī Valsts svētkos, Māmiņas dienā.  Eksāmeni notiek attālināti, taču jūnijā rodas iespēja absolventus izlaidumā sveikt un klausīties viņu sniegumu brīvā dabā pie skolas. Pedagogi, paralēli mācību darbam, izglītojas profesionālās pilnveides kursos. Attālināti tiek apmeklēti vairāk kā 30 kursi.

Šajā mācību gadā notiek skolas akreditācija. Skola tiek akreditēta uz sešiem gadiem.

Mākslas skolas audzēkņi ar panākumiem piedalās vairākos konkursos un izstādēs – Valdemārpils un Lubes k/n rīkotajā konkursā “Sniega skulptūru veidošana 2021”, mākslinieka E. Ozoliņa piemiņai veltītajā skolēnu zīmējumu karikatūru konkursā “Pa-smejies!”, vizuālās mākslas konkursā “Gada būve Latvijā”, vizuālās mākslas konkurss “Ragana” Lietuvā, Latvijas Biškopības Biedrības vizuālās mākslas konkursā “Bite, daba, es” u.c.

Eva Kirilova II Jaundarbu konkursā mūzikā un mākslā, kas veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai un notiek Preiļos, iegūst “Grand Prix, kā arī iekļūst Alojas pašvaldības rīkotajā jaunrades konkursa “Kas mēs bijām, esam, būsim” II kārtā.

Maruta Zemture iegūst Rojas novada nomināciju “Gada pedagogs”.

Aprīlī notiek Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes attālinātais jauno vokālistu konkurss “Uzstaro 2021”.  Piedalās Elza un Ance Klaužas.

No 28.maijam- 13. jūnijam norisinās internacionālais Džeza – popa mūzikas festivāls – konkurss “Elektrenu žiburiukai 2021” Lietuvā. Piedalās Luīze Elza Bertholde, Māra Grīnīte, Vijolnieku ansamblis.

Spēki tiek izmēģināti arī konkursā Krievijā, Kazaņā no 28.maija-5.jūnijam. Starptautiskais festivāls – konkurss mākslās “Krugovorot talantov”. Tas audzēkņiem un pedagogiem atnes priecīgas ziņas. Šajā konkursā  III pakāpes diploms L. E. Bertholdei, III pakāpes diploms M. Grīnītei  un I pakāpes diploms Vijolnieku ansamblim.

Mākslas skolā iegādātas jaunas interaktīvās tāfeles un mūzikas skolā klavieres “Yamaha”. Sākas darbs pie skolas CD ieraksta.

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki nenotiek klātienē. 4.-9.kl. koris “Roja” un diriģente I.Ozoliņa Rojā sagaida delegāciju no Rīgas, kas pasniedz pateicības rakstus un piemiņas balvas.

2021./2022. mācību gads

Rojas Mūzikas un mākslas skola ar plašu mūzikas koncertu programmu un izstāžu klāstu atzīmēja savu jubileju, par centrālajiem koncertiem izvirzot skolas audzēkņu koncertu 22.aprīlī un galā – skolas absolventu, pedagogu un Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncertu, 7. maijā Rojas kultūras centrā.

Jubilejas pasākuma ietvaros notika plašas Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamo izstādes.

Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi bija sarūpējuši savu dāvanu skolas jubilejai, kas notika mūzikas nodaļu pasākumu formātā. 11. martā koncertu sniedz vokālās mūzikas-kora klases izglītojamie, 8. aprīlī – flautas spēles un klavierspēles audzēkņi. 14. aprīlī vijoles un ģitāras spēles audzēkņu festivāls.

Jubilejas pasākuma kulminācija notika divos pasākumos: 22. aprīlī Rojas kultūras centrā skolas audzēkņu koncerta “Tiksimies šai pašā vietā” un 7. maijā skolas absolventu, pedagogu un Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerta ietvaros.

Emocionāli, sirds silti, piepildīti 7.maijā izskanēja mūsu Brīnišķīgā satikšanās. Paldies sakām ikvienam, kas veidoja šos svētkus kopā ar mums-mūsu absolventiem Adrianai Gūtšmitei, Miķelim Gitendorfam, Arvim Podiņam, Sabīnei Briedei, Helgai Gūtšmitei, Beatei Olektei, Ainai Lodziņai, Ievai Grīnītei, Jānim Ansonam, Eduardam Olektam, Grīnbergu ģimenei, Ziemeļkurzemes kamerorķestrim un tās vadītājai Indrai Sproģei, Evai Gēgerniecei, Evai Jansonei, Kārlim Blumbaham, Tērēzei Šteinblūmai.