Izglītības padome

Rojas Mūzikas un mākslas skolas izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Padome aizstāv skolas, skolēnu un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.

Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas nolikumu un Skolas izglītības padomes reglamentu.

Kā pievienoties padomē?

Padomes sastāvā ir vismaz 11 padomes locekļi: 7 vecāki, 2 izglītojamie un 2 pedagogi. Vecāki padomē ir vairākumā.

Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 1 gads. Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katru gadu septembra mēnesī, kurā apstiprina personālsastāvu un nosaka vadlīnijas gada darbam, kā ar lemj par citiem jautājumiem.

Skolas padomes izdarītais/ pieņemtie lēmumi

  1. Organizēta skolēnu ekskursija;
  2. Dalība skolas pašnovērtējuma ziņojumā;
  3. Dalība skolas pasākumu organizēšanā;
  4. Organizēta skolēnu ekskursija-pārgājiens;
  5. Aktivitātes, lai celtu iestādes prestižu.

Padomes sastāvs

Padomes vadītāja: Ilva Šneidere

Pašvaldības pārstāvis: Talsu novada domes deputāte Eva Kārkliņa

Locekļi: D. Kirilova, K. Voldemāre, B. Jansone, G. Gitendorfs, N. Grīnīte, A. Sīpola, A. Bērziņš, A. Krūzmanis, L. Krūzmane, D. Kiršteine, K. Gitendorfs

Izglītojamo pārstāvji: K. A. Mitenberga, E. Kirilova, L. A. Petraša, P. Pele

Pedagogu pārstāvji: Līga Reine-Smilgaine, Inese Ozoliņa

Direktore: Baiba Beraģe

Reglaments

Izglitibas_iestades_padomes_reglaments_

Skolas audzēkņi un pedagogi Liepājas Lielajā dzintarā.